Slideshow tekst

Sinds 2008 betrouwbare Kärcher BV partner

Offerte aanvragen Afspraak maken

JVA Montage logo
JVA Montage
Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van JVA Montage, Service en Onderhoud bij verkoop en reparatie van wasinstallaties voor personenauto’s en bedrijfswagens

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JVA en de opdrachtgever, waarop JVA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Aanvullende of afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

 

Artikel 3. Levertijd

 1. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen, echter deze zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van een schadevergoeding, tot het weigeren van de wasinstallatie, of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Aflevering; risico

 1. Wasinstallaties gelden als afgeleverd als zij op het adres van de opdrachtgever fysiek zijn neergezet.
 2. Het transportrisico van de wasinstallatie van de fabriek tot het afleveradres is voor JVA.
 3. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdsstip van aflevering, zoals hierboven beschreven. Indien opdrachtgever ons niet in staat stelt de wasinstallatie tijdig of behoorlijk af te nemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn gerechtigd in een dergelijk geval het product voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten als bepaald in artikel 6 verschuldigd.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom voor van de door ons afgeleverde wasinstallatie, tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle door ons krachtens overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren producten dan wel door ons krachtens die overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen voldoening van de eventuele vordering die wij op opdrachtgever hebben wegens tekortschieten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.
 2. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen dan wel op ons verzoek verplicht zijn de producten terstond op eerste schriftelijk verzoek daartoe franco aan ons te retourneren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om JVA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs inzake van de door ons uit te voeren c.q. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze bij de opdracht, aflevering dan wel binnen dertig dagen na factuurdatum. Alle betaling zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden.
 2. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment gerede twijfel bestaat omtrent kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt.

 

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Gedurende de aan ons door de fabrikant gestelde garantietermijn, verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of –zulks te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen.
 2. Onze garantie geldt niet, indien opdrachtgever zelf of door derden wijzigingen en/of reparaties aan geleverde producten verricht of heeft laten verrichten of opdrachtgever niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies stipt en volledig heeft nagekomen danwel de gebreken het gevolg zijn van zijn onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijk materiaal of fabricage.
JVA Montage logo
JVA Montage
Geen bestanden gevonden.